SDH MALŠOVA LHOTA
Uvodní fotka pro historii

Historie sboru

Ustavující schůze se konala 12.července 1930 v hostinci u občana Křemeňáka. SDH měl celkem 30 zakládajících členů. Schůze byla zahájena ve 21,20 minut za účasti 37 členů. Slova se ujal bratr Jelínek, který popřál sboru cituji: "aby všichni členové byli sobě, důstojni toho, co na každého člena hasičského sboru sluší a patří, hlavně aby se do sboru tohoto nezanášela politika". Poté navrhl aby byla provedena volebními lístky volba funkcionářů sboru. Za starostu byl zvolen bratr Královský Josef, za jednatele bratr Jelínek Josef a za pokladníka bratr Novotný Václav. Po této volbě se ujal řízení schůze nově zvolený starosta bratr Královský, který řídil volbu dalších funkcionářů sboru. Po volbách podal starosta vysvětlení o koupi hasičské stříkačky od župy Albrechtické a české jednoty. Dále se zmínil o pravomocech v případě ohně v obci a následně byla předána první hotovost pokladníkovi bratru Novotnému ve výši 691,- Kč. Od této ustavující schůze měl náš sbor 32 činných členů a 24 členů přispívajících. V nastávajícím období byla nakonec vybrána a zakoupena motorová stříkačka od továrníka pana Máry z Tábora za 37000,-Kč a vybavení hasičského sboru v celkové výši16975,-Kč, na tento nákup přispěla obec částkou 46000,-Kč. 8000,- Kč si sbor zapůjčil od bratra Novotného a 22.2.1931 se konala dobrovolná sbírka na motorovou stříkačku. Vlastní velká slavnost při předání motorové stříkačky se konala 5.července 1931, za účasti okolních sborů. Tímto byl náš sbor vybaven první technikou a výstrojí . Ihned od začátku se sbor stal organizátorem hudebních zábav, divadelních představení a jiných kulturních akcí, které přinášely zisk do společné pokladny. Tuto činnost řídil a organizoval zvolený zábavní výbor.

První hasičský ples se konal 9.ledna 1932 v hostinci bratra Novotného. Za první dva roky činnosti náš sbor vykázal přítomnost u tří požárů v obci, 22 pravidelných cvičení a 23 vystavených hlídek. 2.června 1935 organizuje sbor první okrskové kolo v naší obci. Z výdělku tohoto cvičení byl vyrovnán dluh za motorovou stříkačku vůči bratru Novotnému. V roce 1937 bylo zakoupeno a zčásti vyrobeno maňáskové divadlo pro děti. V následujících letech se konalo ročně okolo 9 představení. 15.prosince 1938 darovala národně socialistická strana našemu sboru knihovnu čítající 257 knih.

Tato knihovna byla v roce 1941 sloučena s knihovnou obecní a výdělek se investoval do opravy knih. Během druhé světové války byla v našem sboru ustavena správní komise, místo výboru sboru. V roce 1942 došlo poprvé k sepsání smlouvy s pojišťovnou v Albrechticích o pojištění členů hasičského družstva proti úrazu a povinného pojištění velitele. Během těchto a následujících let se členové našeho sboru zúčastňovali cvičení v okolních sborech při příležitosti různých výročí a oslav. Dále se aktivně podíleli na zajištění žňových hlídek, hlídek v divadle a v kině. Během válečných let se zúčastnili 72 pohotovostních hlídek při vyhlášení leteckého poplachu. 29.října 1943 se na okrskové soutěži naše družstvo ze 16 sborů umístilo na prvním místě, což je první zmínka o vítězství družstva našeho sboru. 30.června 1945 se konala mimořádná valná hromada na které byla uctěna památka všech, kteří se nevrátili zpět domů. Byl zvolen nový výbor sboru a zrušena správní komise. Výbor sboru se opět začal plně věnovat kulturní činnosti a plnit běžné povinnosti sboru. Roku 1947 bylo předáno loutkové divadlo místní školní radě. Během tohoto roku se členové našeho sboru zapojili do dvouletého plánu na úpravu obce, ale především odpracovali 5863 hodin na stavbě místní základní školy.

Roku 1951 přešel majetek sboru na místní národní výbor a dobrovolný sbor hasický byl přejmenován na hasickou jednotu. Taktéž se změnily názvy funkcionářů sboru, jako například starosta byl předseda, velitel byl referent pro výcvik a podobně. 2.dubna 1951 se konala schůze, která připravila valnou hromadu a poté bohužel veškeré písemnosti v naší kronice končí a dalším písemným dokladem je až kronika mladých hasičů, která začíná o 30let později a to dnem 22.listopadu 1980. Činnost během tohoto období se podařila alespoň velmi povrchně vytáhnout z kroniky obce Malšova Lhota a z archivu města Hradce Králové. Z těchto dvou zdrojů je patrné,že hasiči byli jedni z těch, kteří stáli v čele pracovního i kulturního dění obce. Aktivně se podílely na různých akcích "Z", prováděli požární kontroly, zúčastňovali se žňových hlídek a organizovali kulturní akce pro občany z širokého okolí. V roce 1958 začala stavba nové požární zbrojnice, ale její stavba se protáhla až do 28.června 1964, kdy došlo k jejímu slavnostnímu otevření.

Ve druhém pololetí roku 1963 byla dokončena požární nádrž u Pultarů. Někdy v tomto období bylo pořízeno vozidlo ERéna spolu s požární stříkačkou PS 8.

22.listopadu 1980 se konala výroční schůze, na které bylo navrženo a schváleno založení družstva mladých požárníků, jejímž vedoucím se stal Z.Kolín a jeho pomocníkem L.Novotný, který se stal také kronikářem družstva. Toto se po náboru v místní základní škole podařilo a družstvo mladých požárníků začalo plně fungovat. Plných šest let se tito vedoucí a jejich další pomocníci s velkým nasazením věnovali výchově příští generace dobrovolných hasičů. O různorodosti činnosti družstva svědčí zápisy v jejich kronice, kde se družstvo zúčastňovalo nejen soutěží, ale sbíralo například staré hadry, sklo nebo léčivé byliny. Každoročně se organizoval víkendový tábor pro mladé požárníky, besedy, různé výlety nebo závody v chytání ryb. Kronika mladých požárníků končí dne 31.května 1986, kdy se většina členů věkově přehoupla do kategorie dorostu . V tomto období dochází také k rozvoji a začátkům požárního sportu v našem sboru. Dá se říci, že vrcholem této doby byl rok 1983, kdy se podařilo soutěžnímu družstvu mužů postupně vyhrát okrsek, okres a tím postoupit do krajského kola, které se konalo o rok později ve Dvoře Králové nad Labem. I zde po velmi dobrém výkonu se naše družstvo celkově umístilo na pěkném čtvrtém místě. Cesta na tuto soutěž byla jednou z posledních jízd naší stařičké erény, která o něco později přestala jezdit úplně, ale dodnes její část slouží na tenisových kurtech. Dne 13.9.1983 byla předána našemu sboru požární stříkačka DVS12 s přívěsem. Začala generální údržba naší požární nádrže, která byla dokončena oplocením v roce 1984. O vzrůstu sportovního dění svědčí také skutečnost, že naše organizace začala hrát hokejová utkání neregistrovaných na zimním stadiónu v Třebechovicích a začal se hrát také stolní tenis v tělocvičně základní školy. V následujících letech dochází k velkému rozvoji a výkonnostnímu postupu našich soutěžních družstev v požárním sportu, čehož důkazem jsou množící se přední a vítězná umístění. Ovšem nejenom sportem žil v tomto období náš sbor. Každoročně pořádal ples požárníků, ples mladých, Josefovskou zábavu, oslavy MDŽ, výlety a jiné kulturní akce. Každý rok byly provedeny preventivní kontroly v rodinných domcích a provozovnách. V roce 1987 byl předán do užívání našemu sboru požární automobil avie A30. Dále byly předány do užívání naší základní organizaci tenisové kurty, které naši členové dokončili a nadále se o ně vzorně starali.

V roce 1989 začíná start našeho soutěžního vrcholu, když se podařilo postupně našemu družstvu mužů vyhrát okrsek, okres a podruhé v historii postoupit na krajskou soutěž v roce 1990. Tato soutěž se opět konala ve Dvoře Králové nad Labem a k naší velké spokojenosti se našemu družstvu podařilo po bojovném výkonu zvítězit a postoupit na mistrovství České republiky v roce 1991. Zde po druhém místě v požárním útoku se naše družstvo umístilo na celkově pátém místě. Po postupu na celostátní kolo bylo naše družstvo také pozváno na ukázkovou soutěž při výstavě hasičské techniky Pyrometink na výstavišti v Brně. Za účasti veškeré dobrovolné i profesionální špičky soutěžních družstev obsadilo v požárním útoku desáté místo a ve štafetě 4x100metrů místo třetí. Proto právem můžeme rok 1991 považovat za vrchol soutěžní slávy našeho sboru, díky kterému se dostal název Malšova Lhota do podvědomí široké hasičské veřejnosti. Během tohoto období také v roce 1990 došlo k několika změnám, co se týče názvosloví a pojmenování. Opět jsme se vrátili z předsedy na starostu, začali jsme se oslovovat sestro, bratře a stejně tak jako tomu bylo kdysi dříve začali jsme se jmenovat sbor dobrovolných hasičů. V roce 1991 se konal první ročník soutěže v požárním sportu Lhotecký pohár. Během posledních deseti let sboru se jeho činnost vcelku každoročně opakuje. Na začátku roku se koná výroční valná hromada, poté v únoru tradiční ples, na jaře a na podzim se koná sběr železa, konec školního roku patří dětem a v létě organizujeme soutěž o Lhotecký pohár. Mezitím členská základna udržuje zbrojnici, vybavení a její okolí v bezporuchovém a provozuschopném stavu. Soutěžní družstva se pravidelně zúčastňují za rok 10-15 soutěží. V případě potřeby výjezdová jednotka na vyzvání HZS vyjede tam, kde je zapotřebí.

Je nutné vyzdvihnout rok 1998, kdy se po tři dny naši členové výjezdové jednotky střídali v Třebechovicích pod Orebem a pomáhali likvidovat následky ničivé povodně. Dá se říci,že toto je vcelku ve zkratce historie našeho sboru ,která se mi podařila zjistit z dostupných materiálů . Já doufám,že se nám v budoucnu podaří naší historii ještě více zmapovat , protože zde máme určitý dluh vůči naším pokračovatelům hasičské tradice, které si musíme teprve vychovat.Logo Hradce Králové
logo firmy Servise D11
Odkaz na autoopravnu Jaroslava Luňáka
Odkaz na KMs Malšova Lhota
oddělující linka
Logo firmy Elicompe
Ing. Pavel Rambousek
oddělující linka